Chính sách chất lượng

Cam kết của lãnh đạo:

  • Luôn mang đến những sản phẩm có chất lượng tốt nhất và phù hợp với những yêu cầu đã cam kết với khách hàng.
  • Không ngừng nâng cao chất lượng hệ thống quản lý và chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng.
  • Nhận biết và cung cấp đầy đủ các nguồn lực để đảm bảo thực hiện có hiệu qủa hệ thống quản lý chất lượng.
  • Phục vụ khách hàng cho mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp.

Các giải pháp để thực hiện chính sách chất lượng:

  • Đảm bảo chính sách chất lượng của Công ty và cam kết của lãnh đạo được mọi người hiểu, thực hiện và duy trì.
  • Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ.
  • Thực hiện đào tạo nâng cao kiến thức cho mọi thành viên trong công ty để họ có đủ trình độ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng cải tiến công việc của mình